Dansk resumé (Danish summary)

Denne afhandling undersøgerde opfattede prominensforhold (eller opfattet grad af tryk) i Southern Standard British English. Resultaterne af en række lytteforsøg viste, i lighed med tidligere beskrivelser, at trykstærkeord i umiddelbar nærhed af ytringsgrænser, eller større frasegrænser, opfattes som mere prominente end trykstærke ord i mellemliggende positioner, men i modsætningtil mange beskrivelser i den traditionelle britiske intonationsskole kunne det ikke demonstreres at et frasefinalt trykstærkt ord (den såkaldte‘nucleus’) generelt set er mere prominent end alle andre ord i frasen. Kun 15−20% af de neutrale, kontekstfri ytringer havde et klart mere prominent finalt ord.

I ytringer hvor et ord er fremhævet for at signalere snæver fokus (semantisk fokus eller kontrastfokus), er der bådeen lokal effekt pådet fremhævedeord, hvilket ses ved at dette ord opfattes som betydeligt mere prominent, og en global effekt påomkringliggende ord, som opfattes som min- dre prominente. Der er med andre ord tale om en kombineret effekt af at fremhæveord indenfor fokusdomænetog nedtone ord udenfor fokusdomænet.

Effekten af at nedtone ord udenfor fokus er størst postfokalt, hvor prominensniveauet påalle trykstærke ord reduceres, uafhængigt af deres afstand til den fokale accent (det fokuserede eller kontrasterede ord). Præfokalt er reduktionen i prominens omvendt proportional med afs- tanden til den fokale accent: umiddelbart tilstødende ord reduceres mest. Relevansen af disse observationer blev demonstreret i et eksperiment som undersøgte forholdet mellem opfattet prominens og opfattelsen af information- sstruktur. Som ventet opfattede lytterne ytringer hvor et ord var særligtprominent som svar pået spørgsmålom netop dette element −de hørtedette ord som fokuseret. Dette var tilfældet både med ytringer som var ment som neutrale fra talerens side, og med ytringer som var ment som fokuserede, og det gjaldt alle positioner i ytringen −selv nårdet mest prominente ord var i ytringsfinal position, dvs. den forventede placering af ‘nucleus’.

Reduktion af ikke-fokale ord medvirkede til opfattelsen af fokus, og resultaterne antydede at postfokal reduktion er mere væsentlig end præfokal reduktion, hvilket er i overensstemmelse med resultaterne af undersøgelserne af opfattet prominens.

De akustiske parametre F0 og varighed præsenteres kort. Variationen i F0 afspejler den opfattede prominens på en forholdsvis direkte mådei bådeneutrale ytringer og i præfokal,fokal og postfokal position: F0-bevægelser var stort set fraværende postfokalt, men i præfokalposition var de reduceret omvendt proportionalt med afstanden til det fremhævede ord. Varighedsdataene pegede påen større præfokalforkortelse og kun en beskeden postfokal effekt. Dermed synes de to akustiske parametre at virke forskelligt afhængigtaf deres position i forhold til den fokale accent.